Articles Comments

NETI – Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens » Vedtekter » Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER

for organisasjonen

– NETI –

Norwegian organization

for the study of

ExtraTerrestrial Intelligence

 

Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens

Vedtatt på Konstituerende Generalforsamling
22 nov.1997 med forandringer på Årsmøte den 08.05.99, 07.05.00, 30.06.01, 17.03.02,  04.03.07, 30.03.08 og 25.03.12.

§1. Navn

Organisasjonens navn er NETI, Norwegian organization for the study of ExtraTerrestrial Intelligence/Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens.

§2. Formål

Organisasjonens formål er å:

  1. Samle og spre informasjon om utenomjordiske intelligente skapninger, deres teknologi og åndelige budskap i full åpenhet.
  2. Være til stede for folk som opplever ubehag i forbindelse med sitt engasjement.
 1. Arbeide for universell fredelig sameksistens.
 2. Arbeide for å få norske myndigheter til å sette UFO-fenomenet på den politiske og mediers dagsorden.

 

§3.Styret

Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og slik at tre av seks  styremedlemmer står på valg hvert år. Styrets varamedlemmer velges for to år av gangen, og slik at minimum ett varamedlem står på valg hvert år. Nestleder og sekretær utpekes internt i styret. Styret velger også kasserer, web-ansvarlig, arrangementsansvarlig, redaktør, utenlandsansvarlig og presseansvarlig. Et styremedlem kan inneha flere funksjoner. Alle som velges inn i styret må ha gyldig innbetalt kontingent for å være valgbare.

 

§4. Styrets beslutningsmyndighet  

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
 §5 Uttak fra konti

Signatur fra leder eller kasserer er nødvendig for uttak fra organisasjonens konti.

§6. Årsmøte


Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år, og innen utgangen av april. Saker som et medlem ønsker behandlet på det ordinære årsmøtet skal nevnes i innkallingen, og det må være meldt styret senest 5 uker før årsmøtet. Innkalling til ordinært årsmøte skjer ved brev til hvert medlem, med et varsel på minst 20 dager, helst 30 dager.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller lederen finner det nødvendig. Det skal også innkalles til ekstraordinært årsmøte når minst 1/20 av medlemmene, men minimum fem, skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan allikevel, om nødvendig, innkalles med kortere frist, men da med minimum 7 dager.

§7 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte

 

  1. Godkjenning av møteinnkalling.
  2. Konstituering av møtet

a.)    Valg av møteleder

b.)    Valg av sekretær

c.)    Valg av tellenemnd

d.)    Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

  1. Årsberetning fra styret.
  2. Regnskap.
  3. Evt. godtgjøring til styremedlemmer.
  4. Innkomne forslag.
  5. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
  6. Valg av nytt styre.

Valg av valgkomitè, 3 medlemmer og 1 varamedlem.

 

§8. Forretningsorden

Årsmøtet ledes av møteleder, som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger sekretær, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder. Avstemningen skjer ved håndsopprekning. Skriftlig avstemming foretas når minst 1/3 av de fremmøtte forlanger det. Med unntak av paragraf 12 avgjøres alle saker ved alminnelig flertall.

  1. Er det flere forslag i samme sak, opptas de til avstemning i den orden at det først stemmes over det forslag som er mest vidtgående, så de neste osv. Alternativ avstemning kan også benyttes.
  1. Utsettelsesforslag skal straks tas opp til behandling og avstemning.
  1. Alle forslag skal være skriftlige.
  1. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Har møteleder ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.
  1. Forslag om tidsbegrensning og strek med inntegnede talere skal straks tas opp til avstemning uten debatt.
  1. Tar et medlem ordet utenfor talelisten, kan møteleder ta fra medlemmet ordet for resten av møtet.
  1. Vil møteleder delta i ordskiftet, må han/hun føres opp på talelisten som de øvrige.
  1. Personer som har en uakseptabel oppførsel, kan bortvises fra møtet.

 

§9. Stemmerett

Anledning til å stemme har alle som er betalende medlemmer av organisasjonen. Medlemmer som ikke kan delta på møtet, kan sende skriftlig fullmakt med et annet medlem.

§10. Regnskap og årsberetning  

Regnskap og årsberetning legges frem på årsmøtet, men skal være tilgjengelig på organisasjonens kontoradresse for innsyn av medlemmer som ønsker det før årsmøtet, og utsendes kun til medlemmer som ber om det.

§11. Kontingent

Medlemmene betaler kontingent, som fastsettes av styret. Ved manglende betaling, sendes en betalingspåminnelse med frist 30 dager. Ved videre manglende betaling, vil medlemskapet opphøre. Til styremedlemmer som ikke har betalt: Betalingspåminnelse med betalingsfrist 14 dager før årsmøtet med beskjed om at hvis ikke de betaler innen fristen, vil de ikke lenger inneha sin plass i styret.

§12. Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare besluttes av ordinært årsmøte med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

§13. Oppløsing.

Forslag om oppløsning av NETI må, for å kunne behandles, være godkjent av minst 2/3 flertall av NETIs medlemmer. Forslag om oppløsning må fremmes til årsmøtet. Vedtak som oppløsning må inkludere fordeling av NETIs midler og aktiva, som i sin helhet skal gå til Ufo-saken. Hvilke konkrete prosjekter/saker som skal tilgodesees, avgjøres av det aktuelle årsmøte.

Written by

Filed under: Vedtekter

Legg igjen en kommentar

*